Reset Password

Вашите резултати от търсенето

Terms and Conditions

Bookvilla.net е проект на “Старри Травел” ЕООД, туроператор и туристически агент с Регистрация № 05255.

Информация по чл. 4 от ЗЕТ:
1. Старри Травел ЕООД;
2. Адрес на управление: гр.София, ж.к. Хр.Смирненски № 46А ;
3. www.starrytravel.com
4. тел. 02/ 846 80 45 и тел. 0879 46 80 45, E-mail: info@starrytravel.com и bookvilla@outlook.com
5. Дружеството е вписано в Търговския регистър; ЕИК 131135488
6. Министерство на Туризма;

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “СТАРРИ ТРАВЕЛ” ЕООД ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РЕЗЕРВАЦИИ И ТЯХНАТА ПРОДАЖБА НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ
Разпоредбите на настоящите Общи Условия се прилагат, както по отношение на Договори, сключени в писмена форма, така и по отношение на Договори, сключени по Електронен път, в устна форма, в т.ч. и чрез издаване на проформа фактура, резервационна бланка или фактура.

I. ЗАПИСВАНЕ
1. Всяка резервация на база “заявка-потвърждение” ще бъде счетена за заявка за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. За потвърдена, от страна на Старри Травел ЕООД, се счита резервация, по която:
– е изпратено потвърждение на резервацията по E-mail
– е получено 40% авансово плащане или плащане в пълен размер, в зависимост от сроковете по конкретната резервация.
Не може да има договор между Клиента и Старри Травел ЕООД, ако не са спазени горните изисквания.
Отговорност на Клиента е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни (имена, дати, място за настаняване, тип помещение, брой възрастни и деца, база на изхранване).
2. Резервацията се счита за потвърдена, само след заплащане на депозит в размер на 40% от общата сума за всички клиенти включени в Резервационната бланка (а когато настаняването е след по-малко от 30 (тридесет) дни, се заплаща 100 %). Останалата сума в размер на 60% се заплаща минимум 30 (тридесет) дни преди датата на настаняване. В зависимост от изискванията на конкретното място за настаняване, сроковете за плащане на цялата сума по резервацията могат да бъдат променяни.
3. Договорът за индивидуална резервация обвързва Старри Травел ЕООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от Туроператора на направената временна резервация, в рамките на два работни дни след заплащането на депозита. Когато междувременно е подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туроператорът предлага други възможности, които Клиентът може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.
4. В срок между 10 и 7 работни дни преди първата дата на настаняване, е необходимо Клиентът да посети офиса на Туроператора, за да му бъде предоставена информацията по чл.86 от Закон за туризма (отнася се за Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена!).

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5. Туроператорът поема задължението да извърши резервация, съгласно изискванията на Клиента. Клиентът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимата за различните видове резервации, информация.
6. Туроператорът се задължава след получаване на пълното плащане по резервацията и нейното потвърждение, да предостави на Клиента Електронен Туристически Ваучер (в срок до два дни преди дата на настаняване, а при резервации в последния момент, веднага след получаване на пълното плащане), както и цялата необходима информация, свързана с настаняването, престоя и напускането на мястото за настаняване. Настаняването в обекта става посредсвом Електронен Туристически Ваучер издаден от Старри Травел ЕООД и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Клиента, направил резервацията.
7. Туроператорът се задължава да уведоми незабавно Клиента в случай, че не могат да бъдат спазени всички изисквания на последния относно мястото за настаняване, като в този случай предлага алтернативен вариант. Клиентът от своя страна има право да приеме промените или да се откаже от направената резервация, като в случай на отказ, на Клиента се връща заплатената от него сума.
8. В случай на анулация на резервацията по причини, дължащи се на мястото за настаняване или на форсмажорни обстоятелства, Туроператорът се задължава незабавно след получаване на информацията за това, да уведоми Клиента. Туроператорът се задължава да съдейства на Клиента за възстановяване на заплатената от него сума. Туроператорът не дължи връщане на възнаграждението, което е получил от Клиента за извършената услуга по резервацията, ако има такова, нито някакви обезщетения.
В случай на форсмажор, поради който не може да бъде използвана резервацията от Клиента и ако Форсмажорът бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на Туроператора и тя възстанови на Туроператора заплатените суми за съответното настаняване, след реалното постъпване на сумите по сметките на Туроператора, той се задължава да ги възстанови на Клиента в 10 дневен срок от получаването им.
9. Старри Травел ЕООД си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на мястото за настаняване, да извърши такова настаняване. В тези случаи Старри Травел ЕООД се задължава да предложи алтернативно настаняване без доплащане. Ако Клиентът не приеме предложеното алтернативно настаняване, той може да се откаже от заявените услуги без да дължи неустойки, като Старри Травел ЕООД му възстановява платените суми в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
10. Клиентът е длъжен да посочи броя лица, броя нощувки, населено място, местоположение и вид на мястото за настаняване, което желае, както и всякакви други специфични изисквания, които има във връзка с резервацията.
11. Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните хотелски резервации и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туроператорът има право да променя крайната цена в договора, само при рязка промяна в обменния курс на еврото или щатския долар към българския лев с повече от 5% /пет процента/ в периода на подписване на настоящия договор до датата на настаняване.
12. Клиентът е длъжен да извърши плащанията в сроковете по настоящия договор. Промени в начина и сроковете на плащане могат да бъдат направени само с допълнително споразумение между страните. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право да анулира извършената резервация, както и да не възстанови предплатения депозит на Клиента. С настоящия договор Клиента се счита за писмено информиран относно сроковете и условията за плащане.
13. Всички цени обявени в сайта на Старри Травел ЕООД, както и в E-mail съобщенията изпратени до Клиента са в лева и са крайни, но върху тях не се начислява ДДС. Цените на предлаганите обекти, могат да бъдат обявени и в евро или щатски долари. При обявени цени в чужда валута, заплащането се извършва в български лева по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
14. Старри Травел ЕООД не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на място в даден обект или на друг сайт за резервации, от цените обявени в сайта www.bookvilla.net.
15. Туроператорът задължително предлага на туриста сключването на застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста” от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната, по чл.72 ал.1 от ЗТ. Застраховката по ал. 1 не се сключва, когато туристът представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване, по чл. 72 ал 2 от ЗТ.
16. Клиентът има право в едномесечен срок, преди началната дата на резервацията, да прехвърля своите права и задължения по договора на трето лице, само в случай, че съответното място за настаняване позволява смяна на имена по вече направена резервация, като уведомява писмено в три дневен срок Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, Клиентът дължи на Туроператора всички възможни разходи, които произтичат от направената промяна.
17. Лицето, подписало Договора, представлява интересите на всички Клиенти, чиито имена фигурират в Резервационната Бланка, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора.
18. Когато договорът е сключен чрез Туристически Агент, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, Клиентите се обръщат първо към него и само при невъзможност за разрешаването им към Туроператора.
19. Клиентът потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години).
20. Клиентът декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Старри Травел ЕООД при необходимост, включително и за изпращане на Търговски съобщения по E-mail.

III. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ
21. При резервации по специални оферти като: Ранни записвания, Коледа, Нова Година, Великден и др., и оферти при които Клиентът ползва отстъпки или пакетни цени – анулации и промени не се допускат. При анулация – неустойката е 100%. Във всички останали случаи – виж т.IV

IV. НЕУСТОЙКИ И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
22. При отказ на Клиента от резервация по причини, които не са свързани с неизпълнение от страна на Туроператора на неговите задължения, то внесената сума не се възстановява. При анулация – неустойката е 100% от заплатената сума.
23. При отказ на Клиента от резервацията в случай на внезапно възникнал медицински проблем, който е необходимо надлежно да удостовери с документ от съответното медицинско заведение, Туроператорът анулира резервацията като се старае да защити интересите на Клиента с цел възможно най-ниска такса за анулация или липса на такава. Ако мястото за настаняване или чуждестранния контрагент чрез който е направена резервацията, не уважат съответния документ за възникнал медицински проблем, Туроператорът не възстановява заплатената сума.
24. Туроператорът не носи отговорност в случай на нарушение на законодателството на съответната държава от страна на Клиента, както и когато с решение на властите или отговорни лица, на Клиента е отказана възможността да напусне или влезе, в страна свързана с резервацията, в следствие на което Клиентът не е могъл да ползва платената резервация.
Туроператорът не носи отговорност, когато Клиента не се яви в мястото за настаняване в деня на първата нощувка и по собствена воля реши да не ползва резервацията. В този случай действията на Клиента се считат за No Show и платената сума по резервацията не се възстановява.
25. Туроператорът не носи отговорност за непотвърдени резервации при промяна, по желание на Туриста, на първоначалните условия на резервацията (дати, вид настаняване, брой възрастни и деца). Всяка промяна по резервация се счита за анулация и съответно, промяната за нова резервация и подлежи на неустойки.
26. Туроператорът не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.
27. Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава 20% от стойността на резервацията. Съгласно разпоредбата на чл.94 ал. 1 от ЗТ, Общите Условия може да се уговори горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на Клиента вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора.

V. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
28. Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това Старри Травел ЕООД не гарантира пълнотата и акуратността й. Старри Травел ЕООД не поемат никаква отговорност към Клиента или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на този сайт. Старри Травел ЕООД може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение. Старри Травел ЕООД не гарантира, ако работата на www.bookvilla.net бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали достъпни от този сайт имат вируси или други вредни компоненти.

VI. РЕКЛАМАЦИИ
29. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на престоя в съответното място за настаняване, Клиента е длъжен незабавно да уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място пред доставчика на услугите за отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол.
30. В 3 дневен срок от момента на последната нощувка от резервацията, клиентът трябва да представи писмена рекламация и приложен протокол. Старри Травел ЕООД се задължава, да предостави писмено становище в срок от 30 дни след постъпване на рекламацията.
31. Без наличието на двустранно подписан протокол, Клиентът не може да предявява каквито и да е претенции към Старри Травел ЕООД.
32. Рекламации изпратени след посочения срок се считат за невалидни и няма да се разглеждат.
33. Старри Травел ЕООД е регистриран Администратор на Лични данни под № 117754 в КЗЛД. Всички действия на Старри Травел ЕООД са в съответствие с нормите установени от Закона за Защита на Личните Данни и допълнителните разпоредби, отнасящи се до защита на информацията в интернет.
©

Дефиниции на термини, използвани от Старри Травел ЕООД в уебсайта www.bookvilla.net и настоящите условия:

www.bookvilla.net – е информационна система, предоставяща безплатна информация и възможност за последваща резервация.
Старри Травел ЕООД – туроператор, притежаващ Удостоверение № 05255 за Регистрация за извършване на туристическа дейност като Туроператор и Туристически агент. Копие от Удостоверението за Регистрация е публикувана Тук. Съгласно изискванията по чл.97 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” със Застрахователно дружество “Бул Инс” АД. Застрахователната полица е с номер N Р1113008164740191624 и е валидна до 27.01.2015. Копие от полицата е публикувана Тук.
Резервация – резервация за нощувка в място за настаняване
Клиент – е всяко физическо или юридическо лице, ползващо услугите на Старри Травел ЕООД, когато те не са предназначени за последваща продажба, според настоящите Условия.
Места за настаняване – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически комплекси, вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;
Подаването на резервация за обекти „No Name” или обекти обозначени с Референтен номер на сайта www.bookvilla.net, означава, че името на обекта, както и gps координати, ще бъдат посочени във ваучера за настаняване. Клиентът приема тези условия и се съгласява с тях.
Резервация на база “заявка-потвърждение” – заявка за резервация, подлежаща на допълнително потвърждение или отказ за настаняване от администраторите на Старри Травел ЕООД в рамките на 24 часа в работни дни.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  • Избор на валута

  • Търсене

    0 € до 1.200 €

    Допълнителни критерии за търсене
  • Reset Password